Πρόστιμα 500.000 ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το 2012

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η 72 σελίδων ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 2012 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Αρχή εξέτασε 681 προσφυγές-καταγγελίες και 989 ερωτήματα πολιτών, ενώ ερεύνησε 540 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών, από τις οποίες οι 335 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 205 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ακόμη, εξέτασε 57 αιτήσεις διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορήγησε ή ανανέωσε 81 άδειες τήρησης αρχείων ευαίσθητων δεδομένων, διασύνδεσης αρχείων και διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. Επίσης, πραγματοποίησε 11 τακτικούς ελέγχους. Οι καταγγελίες, προσφυγές, κ.λπ. στην Αρχή μέσα στο περασμένο έτος ανήλθαν στις 2.533, ενώ εκκρεμούν 2.890 υποθέσεις.

Παράλληλα, η Αρχή το 2012 επέβαλε πρόστιμα για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων συνολικού ύψους 486.500 ευρώ, ενώ επαναλαμβάνει την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού. Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός έτους 2013 της Αρχής υπολείπεται αυτού του έτους 2010 κατά περίπου 38%, δυσχεραίνοντας, πρωτίστως, την ενεργό συμμετοχή της Αρχής σε ευρωπαϊκά όργανα και επιτροπές.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι έτος 2012, η Αρχή δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις δαπάνες για την εκπροσώπησή της στη Διεθνή Σύνοδο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων και στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες.     …………………..

ΠΗΓΗ : Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply