Το νέο τοπίο στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Παναγιώτης Σφαέλος

Ο Π. Σφαέλος είναι διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου Kent. Είναι νομικός, διεθνολόγος και δημοσιογράφος, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 

Νόμος 4624/2019, που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή, αφορά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η εν λόγω νομοθεσία επιχειρεί να βάλει τάξη στα προσωπικά δεδομένα που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Μεταφέρει δηλαδή την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων από τον φυσικό κόσμο στον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου, ο οποίος ακόμα δεν έχει πλήρες νομικό πλαίσιο λειτουργίας. Πλέον, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, όλοι όσοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση των υποκειμένων επεξεργασίας, να δηλώνουν τις πηγές τους, αλλά και να πληρώνουν για τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης και αναπαραγωγής περιεχομένου στο διαδίκτυο. Με αλλά λόγια, καθιερώνεται το ψηφιακό copyright, κάτι θεμελιώδες για την ασφαλή διαδικτυακή περιήγηση.

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από κακόβουλη και παράνομη χρήση και διακίνηση. Σε μια εποχή ψηφιακής τεχνολογίας με εκατομμύρια ιστοσελίδες που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα καθημερινά, είναι απαραίτητη η ρύθμιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων κρατών-μελών.  Η σημαντικότερη πρόνοια του παρόντος Νόμου είναι ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σε δημόσιους φορείς. Ο υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.

Φυσικά, όπως προβλέπεται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων λαμβάνει δεόντως υπόψη του τον κίνδυνο που συνδέεται με την επεξεργασία, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία Εποπτικής Αρχής που θα ελέγχει την εφαρμογή του Κανονισμού και της Οδηγίας. Η εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών-μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας δούμε τώρα τα βασικότερα σημεία του Νόμου:    ………..

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.