ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (EMAIL) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ (ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΨΗΦΙΑΚΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Μιρτζάνης Εμμανουήλ, Ασφάλεια Εφαρμογών Διαδικτύου, Τηλ: 210 49 50 393
Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Ψηφιακή Υπογραφή – Εκπαίδευση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Αποδεικνύεται η αυθεντικότητα (η ταυτότητα του υπογράφοντος) ενός ψηφιακού
εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email)

2. Ελέγχεται η ακεραιότητα του η-εγγράφου ή του η-μηνύματος (email) από ενδεχόμενη
προσπάθεια παραποίησης

3. Δίνει την δυνατότητα κρυπτογράφησης σε η-έγγραφα και η-μηνύματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν πρέπει να είναι προσβάσιμο από τρίτους παρά μόνο από τον αρμόδιο παραλήπτη (εμπιστευτικότητα)

4. Ο χρόνος υποβολής της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής μπορεί να είναι ασφαλής, δηλαδή από πιστοποιημένο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή-Διακομιστή του Παρόχου
Υπηρεσιών Πιστοποίησης και όχι από εκείνον του υπογράφοντος (χρονοσήμανση).

Β. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Η Προηγμένη (Εγκεκριμένη) Ηλεκτρονική Υπογραφή που δημιουργείται από λογισμικό
αποθηκευμένο σε εγκεκριμένο USB Token (ειδικό στικάκι) και το πιστοποιητικό (ψηφιακή ταυτότητα) του υπογράφοντος είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ (ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ), έχει νομική ισχύ ιδιόχειρης υπογραφής.

Η υποβολή τέτοιας υπογραφής σε η-έγγραφο ή η-μήνυμα έχει την ιδιότητα της μη αποποίησης σε μια νομική διαδικασία, δηλαδή δεν μπορεί να αρνηθεί ο υπογράφων την υποβολή της.
Η νομιμότητα μη υπογεγραμμένων η-εγγράφων μπορεί να αμφισβητηθεί.

Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δεν χρειάζεται εκτύπωση και αποστολή εγγράφων μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ. Μελέτη του ΕΜΠ για το ΙΟΒΕ,υπολογίζει μείωση δαπάνης κατά 950 €/υπογράφοντα ετησίως στο Ελληνικό Δημόσιο!
Γι αυτό στο Ελληνικό Δημόσιο, από 01/01/2017, η εσωτερική διακίνηση εγγράφων θα γίνεται υποχρεωτικά μόνο με η-έγγραφα, υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Δ. ΣΥΝΑΦΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΠΔ 150/2001 (άρθρο 3, παράγραφος 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I-IV)
2. ν. 4308/2014, άρθρο 14-15, Ηλεκτρονικά Τιμολόγια – ΠΟΛ 1003/31-12-14 (σελίδα 66)
3. ΠΔ 131/2003 άρθρο 8, Ηλεκτρονικές Συμβάσεις
4. ν. 4155/2013, ν. 4281/2014, Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες (ΕΣΗΔΗΣ)
5.
ν. 3979/2011
, Ηλεκτρονική Διακυβέρνησηη αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

κατεβάστε το σε μορφή PDF

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 150/2001 σε μορφή PDF

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply