Εἰς την ἐποχήν τῆς ψηφιοποιήσεως πολλές συνήθεις πρακτικές τίθενται ὑπό δοκιμασίαν

Βασιλειάδης Γεώργιος Ν.

Εἰς τήν ἐποχήν τῆς ψηφιοποιήσεως πολλές συνήθεις πρακτικές τίθενται ὑπό δοκιμασίαν.

Θέματα ὃπως Artificial Intelligence,Industrie 4.0 (Industrial Internet Consortium / Industrie du Futur / Industrial Value – chain Initiative) καὶ Blockchain καθορίζουν τὴν σκέψιν καὶ τὴν πρᾶξιν πολλῶν ἐπιχειρήσεων.Πῶς ὀφείλουν νὰ ἀξιολογηθοῦν αὐτὲς οἱ τάσεις;

῾Η Εὐρωπαϊκὴ ἒκδοσις τοῦ Harvard Business Manager (HBM),ἀπέστειλεν, τὸν Αὒγουστον,εἰς ἐξειδικευμένον προσωπικόν καὶ στελέχη ἐπιχειρήσεων, ἐρωτηματολόγιον ἀφορὸν αὐτὰ τὰ καίρια αἰτήματα ποὺ ἐπιβάλλει ἢδη ἐπιτακτικῶς ἡ πραγματικότης,πολὺ περισσότερον τὸ μέλλον.Μία λίαν σοβαρὰ δημοσκόπησις ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ἐξίσου ἰδιαιτέρως σοβαρῶς.Πρὸς ἀποφυγὴν δημιουργίας ἀσαφειῶν,ἀπέφυγα τὴν μετάφρασιν τῶν είδικῶν ὃρων.

᾽Απαντῆστε,ἀγαπητοὶ συμπατριῶτες.῾Η γνώμη σας ἀφορᾶ τὴν… οἰκουμένην !

1. Internet of Things,Industrie 4.0,Smart Supply Chain:Μὲ ὃρους κλειδιὰ, ὃπως αὐτοί, καλοῦνται ἐπιτακτικῶς οἱ ἐπιχειρηματίες νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὶς δραστηριότητές των καὶ τοὺς σκοπούς των.Αἰσθάνεσθε πὼς ἐξωθεῖσθε ἀναγκαστικῶς εἰς ἓναν ἀγώνα δρόμου ψηφιοποιήσεως;

2.῾Ο καθηγητὴς τοῦ Stanford Jeffrey Pfeffer,συγγραφεὺς τοῦ μπὲστ σέλλερ «Δύναμις», ἀποφαίνεται:   …………..

πηγή :  το Βήμα  (άρθρο)

This entry was posted in I T, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply