ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΗ  ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

" γηράσκω αεί                           
                       διδασκόμενος "          
                                         
Σωκράτης

' Η δια βίου εκπαίδευση ' 
είναι σήμερα μία αναμφισβήτητη αναγκαιότητα , ως επακόλουθο και
της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των πληροφοριών ,  η οποία 
σαν σύγχρονο πρωταρχικό εργαλείο επιδρά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης  δραστηριότητας  επιταχύνοντας την εξέλιξη τους.

   Οι νέες τεχνολογίες , ταυτόχρονα , θα υποστηρίξουν τον άνθρωπο στην ανάγκη για  προσαρμογή στην ταχύτατα μετασχηματιζόμενη κοινωνική 
και οικονομική ζωή μας. 

 

Copyright 2000-2005  by Emmanuel Mirtzanis.All rights reserved.